10 nejčastějších chyb rodičů

Při výchově dětí se rodiče často musí vypořádat s nejistotou a zklamáním. Dělám to dobře? Postupuji správně? Nejsem příliš shovívavý? Psychologové a pedagogové tvrdí, že by rodičům velice pomohlo, kdyby poněkud modifikovali svá očekávání a místo cíle „dělat vše co nejlépe“ se snažili „nedělat to špatně“. A především – vyvarovat se chyb, které mohou ve výchově způsobit velké škody.

Žádný učený z nebe nespadl a to platí také o rodičovství. Při snaze vychovat ze svých dětí ctnostné lidi je tedy třeba počítat i s mnoha nezdary.

Deset nejčastějších chyb, kterých se dopouštíme při výchově dětí

1. Neadekvátní užívání autority

Často se mluví o nedostatku autority stejně jako o přílišné shovívavosti. Výchova nesmí být založena na autoritářství, kde mají děti strach z vlastního rodiče; zároveň jim však nelze poskytnout neomezenou svobodu, která je nakonec činí neposlušnými.

2. Rozpor mezi slovy a skutky

Jednou z nejčastějších chyb rodičů je zakazovat dítěti určitý druh jednání, a sám se jej dopouštět. Tím však postupně ztrácí autoritu, dítě se naučí toho využívat a bez zábran pak porušuje stanovená pravidla.

3. Rozdílné nastavení pravidel

Jde o situace, kdy matka určí nějakou normu chování, otec však stanoví jiné kritérium, takže rodiče si navzájem podkopávají vlastní autoritu. Nedostatek jednoty mezi rodiči v určování pravidel je velkou překážkou při snaze o správnou výchovu a velice jí škodí.

4. Nedostatek svobody

Není možné nechat své děti dělat si, co chtějí. Můžeme však dovolit a podporovat v dětech schopnost rozhodovat se na základě několika dostupných možností, takže dítě samo volí a učí se, co mu prospívá a co ne.

5. Špatné tresty

Ukládat nepřiměřené tresty je kontraproduktivní. Je třeba být ve chvíli trestání uměřený, především však trest vykonat. Např. namísto zakázat dospívajícímu následující měsíc vycházet ven je lepší požadovat od něj, aby se denně pět hodin učil.

6. Citová manipulace

Stává se, že rodič projevuje zájem o dítě za účelem něco od něj získat. Děje se to v každém věku a rodiče se uchylují k různým důvodům a prostředkům: dárky, peníze atd. Cílem je jedině přitáhnout pozornost dítěte. Nedostatek času věnovaného dětem v nás také vzbuzuje pocit viny a máme tendenci nahrazovat tento nedostatek kupováním her a hraček.

7. Nedostatek komunikace

Může nás děsit představa bavit se s dětmi o určitých obtížných tématech (drogy, sex, nevhodní přátelé atd.). Je však nutné řešit tyto věci v rámci rodiny a předávat dětem patřičné informace dříve, než k jejich získání začnou vyhledávat nevhodné kanály.

8. Moderní technologie

V dnešních rodinách dochází ke katastrofálnímu nedostatku pravidel ohledně užívání moderních technologií. Je třeba mít na paměti, že např. na internetu lze nalézt úplně vše. Není možné se tedy obejít bez jasných pravidel nebo nevyžadovat jejich plnění.

9. Porovnávání mezi sourozenci

Každé dítě je jiné, avšak při výchově na to někdy zapomínáme. Každé dítě vyžaduje individuální přístup, jiný způsob výchovy a čas věnovaný pouze jemu, aby bylo možné jej lépe poznat a pochopit.

10. Přehnaná závislost na rodičích

Máme tím na mysli omezování autonomie dětí a prohlubování jejich závislosti na nás. Jako rodiče si samozřejmě nepřejeme, aby dítě trpělo, avšak právě v těch nejobtížnějších okamžicích se člověk učí překonávat překážky.

Noelia de Santiago Monteserín (převzato www. hacerfamilia.com)